เรารับเด็กตั้งแต่อายุ 1.5-8 ขวบ ซึ่งมีการปรับรูปแบบและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
*เราได้ผนวกการเรียนแบบ STEAM เข้าไปในแต่ละโปรแกรม
*รูปแบบการสอนจะมีทั้งในภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยาและจักรวาล
การสอนของเราจะเน้นการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหาและเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์
นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัว

LEGO® Programming・คณิตศาสตร์

เด็กๆจะได้พัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์และทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นโดยการเรียนรู้ผ่านการเล่น
สำหรับการเรียน Programming นั้นจะมีความท้าทายหลากหลายระดับและครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาตร์, วิศวกรรมศาสตร์, การเป็นผู้สร้างและการคิดเชิงคำนวณ
ซึ่งช่วยให้เด็กๆมีความมั่นใจในการกำหนดปัญหา การตั้งคำถามและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

ห้องเรียนศิลปะ

ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการที่ให้เด็กๆชื่นชมผลงานไปพร้อมกับศิลปินทั่วโลก เรียนรู้เทคนิคและจัดการผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเพลิดเพลินกับศิลปะผ่านกระบวนการสร้างผลงาน

English Club

จกรรมนี้เปิดให้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-3 ขวบร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ โดยเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การเล่านิทานสั้น, กิจกรรมเข้าจังหวะ, เกมส์และแบบฝึก
ในคลาสนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟังไปพร้มกัน

คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับคุณแม่คนไทย

ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-17.00
เนื้อที่เรียน: บทสนทนาในชีวิตประจำวัน, การอ่านและการเขียน

Schedule

coming soon!!