LEGO® Preschool สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย

ป็นการเรียนเลโก้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในวัยก่อนปฐมวัย
การสร้างและต่อบล๊อคจะช่วยกระตุ้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กขอวเด็กให้แข็งแรงขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถทำทักษะอื่นๆได้เพิ่มขึ้น เช่น การฝึกเขียนนอกจากนี้การเข้ากลุ่มระหว่างเรียนยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม เช่นการแบ่งปัน การแก้ปัญหาร่วมกันอีกด้วย

LEGO® คณิตศาสตร์

ในห้องเรียนนี้ได้นำวิธีที่น่าสนใจและสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านบทเรียนและเรื่องราวที่น่าสนใจ
เด็กๆจะได้ฝึกการนับเลข, การเปรียบเทียบจำนวนและปริมาณ และการเรียงลำดับตัวเลขผ่านบทเรียนรถไฟเลโก้

 

LEGO® สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

เด็กๆจะได้เรียนรู้แบบการสอนแบบ STEM ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจโครงสร้าง กลไกและเครื่องมือในทางวิศวกรรมอย่างง่ายเมื่อสามารถสร้างโครงสร้างเลโก้ได้โดยไม่ใช้คู่มือประกอบได้แล้ว ก็จะส่งผลให้เด็กสามารถคิดโครงสร้างได้เองและมีพลังเพื่อคิดแก้ไขให้โครงสร้างนั่นมั่นคงแข็งแรง

 

LEGO® Programming

LEGO Education We Do 2.0 ได้รับการพัฒนาเพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจจากรนักเรียนที่สนใจในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
เป็นการเรียนผ่านการใช้โมเดลเลโก้ประเภทที่มีเครื่องยนต์ผนวกกับการใช้โปรแกรมอย่างง่ายรวมกัน
โดยเราส่งเสริมการเรียนที่เน้นด้านจิตใจ ความคิด การลงมือของเด็กเป็นหลัก ซึ่งทำให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าที่จะถามในสิ่งที่สงสัยและใช้เครื่องมือในการคิดค้นหาคำตอบพร้อมกับนำมาประโยชน์ใช้ในชีวิตจริงได้